Biztosításszakértő logó
gdpr

Adatkezelési tájékoztató

Az Exactor Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatok kezelője

 • Exactor Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft.
 • A társaság székhelye: 1194 Budapest, Nádasdy utca 131.
 • Cégjegyzékszáma: 01 09 869034
 • Adószáma: 13706641-2-43
 • Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Az Exactor Kft. alábbi munkavállalói jogosultak az adatokhoz történő hozzáférésre:

 • Tornai Edit – ügyvezető
 • Tornai Gábor

a továbbiakban: „Biztosításközvetítő”.

valamint meghatározott adatkezelési célokkal folytatott adatkezelések tekintetében a jelen tájékoztató vonatkozó adatkezelési leírásában adatkezelőként nevesített személyek, szervezetek.

Általános fogalmak

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
8. ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy;
9. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
10. Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik;

Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok:

 • a biztosító ügyfelének személyi adatai;
 • a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
 • a biztosítási összeg;
 • élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok;
 • a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
 • a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak, így a biztosításközvetítőt is.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 • a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

11. Felügyelet: A Magyar Nemzeti Bank;
12. Bit: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;
13. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
14. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
15. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;
16. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
17. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
18. Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
19. Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény;

A Biztosításközvetítő adatkezeléseinek célja

1. A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

1.1. A Biztosításközvetítő www.biztositasszakerto.hu valamint a www.exactor.hu (a továbbiakban együttesen honlapok) oldalain a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Biztosításközvetítő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fent említett adatok sem közvetlenül, sem közvetetten nem hozható kapcsolatba a látogatók olyan személyes adataival mint név, lakcím, nem, születési dátum, stb.

1.2. Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlapok használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapokon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információt talál a weboldalunk által használt cookie-król a Cookie Policy-nkben!

2. A honlapokon végzett díjkalkulációval és online megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

2.1. A honlapokon végzett utasbiztosítási díjkalkuláció, valamint biztosításkötés során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat Biztosításközvetítő nem kezeli. A díjkalkuláció, valamint online szerződéskötés esetén a megadott adatokat az Európai Utazási Biztosító Zrt. kezeli, valamint az online utasbiztosítás kötés esetében Biztosításközvetítő adatfeldolgozást sem végez. További információ: https://eub.hu/adatvedelem.pdf

2.2. A honlapok megfelelő felületein a látogatónak lehetősége van kapcsolatfelvételi űrlapot kitölteni, majd azt elküldeni Biztosításközvetítő részére. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat a megkeresés céljának elérését vagy meghiúsulását követően Biztosításközvetítő haladéktalanul, legfeljebb 7 munkanapon belül törli. A törlés tényéről Biztosításközvetítő az online megkeresését küldő személy elérhetőségeire értesítőt nem küld.

2.3 A honlapok megfelelő felületein a látogatónak lehetősége van előzetes díjkalkulációt végzeni, amely folyamat során a lehetőség van kapcsolatfelvételi űrlapot kitölteni, majd azt elküldeni Biztosításközvetítő részére. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat a megkeresés céljának elérését vagy meghiúsulását követően Biztosításközvetítő haladéktalanul, legfeljebb 7 munkanapon belül törli. A törlés tényéről Biztosításközvetítő az online megkeresését küldő személy elérhetőségeire értesítőt nem küld.

3. A biztosítási szerződések nyilvántartásával összefüggő adatkezelés

3.1. A biztosítási szerződés létrejöttét követően az ügyfél által az online kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait Biztosításközvetítő áthelyezi a saját ügyfélkapcsolati, más néven Customer Relationship Management (CRM) rendszerébe és a továbbiakban ott kezeli. A biztosítási szerződés létrejöttét követően a Generali Biztosító Zrt és/vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt. is kezeli a biztosítás alanyainak adatait, a Biztosításközvetítő a továbbiakban adatfeldolgozást is végez Generali Biztosító Zrt, és az Európai Utazási Biztosító Zrt. szerződött partnereként.

További információ:

3.3. Törvényi felhatalmazás alapján a Biztosításközvetítő a biztosítási szerződés létrejöttétől a biztosítási szerződés megszűnéséig, de legalább 8 évig őrzi meg a szerződő (és bizonyos biztosítások esetében a biztosított) aláírásával hitelesített biztosítási szerződést. A Biztosításközvetítő ezeket a biztosítási szerződéseket digitalizált formában, saját CRM rendszerében tárolja.

Az adatkezelések jogalapja és időtartama

1. Technikai cookie, webanalitikai cookie-k és funkcionális cookie-k

 • Részletesen tájékozódhat a cookie-k használatának céljairól, jogalapjairól, valamint az időtartamairól a társaságunk által közzétett Cookie Policy nevű dokumentumban.

2. Kapcsolatfelvételi adatok kezelése, az érintett hozzájárulása alapján

 • A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat a megkeresés céljának elérését vagy meghiúsulását követően Biztosításközvetítő haladéktalanul, legfeljebb 7 munkanapon belül törli

3. Aláírt szerződések elektronikus tárolása törvényi felhatalmazás alapján

 • 6 év
4. Marketingcélú adatkezelés, az érintett hozzájárulása alapján
 
 • Visszavonásig, illetve amennyiben az érintett nem rendelkezik a Biztosításközvetítő kezelésében lévő élő szerződéssel, akkor a legutolsó törölt szerződésének törlési dátumától számított 8 évig.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

1. Biztosításközvetítő az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket átvezeti.
3. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Biztosításközvetítő annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a Társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
4. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Biztosításközvetítőnél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, az alábbi elérhetőségi címeken:

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Telefonszám: +36 1 378 4709
Levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 259.
E-mail: iroda@biztositasszakerto.com

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Biztosításközvetítőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A nyomtatható verzió eléréséhez kattintson ide:

pdf fájl
nyomtatható verzió
küldés emailen